เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

ผู้เข้าชม

11571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
59
386
10748
1363
1537
11571

Your IP: 3.219.31.204
2020-11-28 05:36

พันธกิจ

พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ 
เทียบมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลก
อย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามแนวพระราชดำรัสของพระบาท-
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 ค่านิยมของโรงเรียน

1. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
2. คิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
3. พัฒนาตนเพื่อให้ส่งผลถึงการพัฒนางาน
4. มีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

5. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน

บุคลากรโรงเรียน

เว็บการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com