เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

ผู้เข้าชม

91401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
511
1593
85999
15697
14800
91401

Your IP: 34.207.247.69
2021-11-30 03:52

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          เดิมเป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโงเรียนบ้านมหาชัย 5,000 บาท
และเงินช่วยสมทบ 111,500 บาท ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 116,500 บาท แบบ ป.1(มุขข้าง) ขนาด 8.00 X 36.00 เมตร ขนาด 4 ห้องเรียน
นายสวัสดิ์ ไวยเพชร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านมหาชัย ได้มอบให้เป็นโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ตามหนังสืออำเภอ ที่ 2129/2505 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2505
ซึ่งนางสาวประยูร มากหมู่ ครูใหญ่ โดยกรมสามัญศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบเป็นโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
          กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง “โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร” เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2505 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่  2 ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) และเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
ได้รับโอนจากเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จำนวนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ได้รับโอนที่ดินราชพัสดุจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม
รวมเป็นพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

         โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีนางสาวประยูร  มากหมู่  เป็นครูใหญ่ 
นางสาวดวงตา กาญจนดุล เป็นครูผู้สอน นายมงคล แสงทอง เป็นนักการภารโรง เปิดขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีพ.ศ. 2521
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อมา

          พ.ศ. 2521 โอนมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา

          พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ

          - ระดับก่อนประถมศึกษา หลักสูตร 2 ปี

          - ระดับประถมศึกษา       หลักสูตร 6 ปี

          ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ประเภท English Program
          ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครให้ดำเนินการให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรโรงเรียน

เว็บการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร    

               

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com