เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

ผู้เข้าชม

5903
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
34
313
5280
358
1385
5903

Your IP: 54.236.59.154
2020-08-08 02:13

Uncategorised

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

รู้รอบ  นอบน้อม  เพียบพร้อมวินัย  เอกลักษณ์อักษรไทยเป็นแบบอย่าง

พันธกิจ

พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ 
เทียบมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลก
อย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม: พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(Vision)

    ภายในปี 2562  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม  น้อมนำพระราชดำรัส  สู่การปฏิบัติ 
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

          “การศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโต เป็นเยาวชนที่มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต  
วิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
คิดเป็น และแก้ปัญหาเป็นด้วยวิธีที่สมเหตุสมผล
และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม”

บุคลากรโรงเรียน

เว็บการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม Class for Heart ห้องเรียนครอบครัวเพื่อหัวใจและพัฒนาการลูกรัก ของโรงพยาบาลเอกชัย

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com